Rekvizīti

Adrese: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417

Tālrunis: 65402200, 65402220 fakss 65402221

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vienotais reģistra Nr. 50003407881

Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV 81 TREL 9290525000000

 Darba Samaksa