Neauditēti ceturkšņa pārskati

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 31.12.2017 2016
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 7465512 7748840
     b) no citiem pamatdarbības veidiem   7465512 7748840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 -7088698 -7302060
Bruto peļņa vai zaudējums   376814 446780
Administrācijas izmaksas 3 -503445 -499483
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 155825 139682
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 4 -13268 -27282
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:   -11926 -15507
     b) citām personām. 5 -11926 -15507
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa   4000 44190
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas   4000 44190
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.     0
Ārkārtas dividendes     0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   4000 44190

Bilance (Aktīvs) uz 31.12.2017

Aktīvs Piezīmes Nr. 31.12.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1. Citi nemateriālie ieguldījumi   10547 14222
I kopā: 7 10547 14222
II. Pamatlīdzekļi      
1. Nekustamie īpašumi:   15845061 15734483
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves   15845061 15734483
2. Dzīvnieki un augi:   63742 74170
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi   63742 74170
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   146931 452304
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   318118 392162
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas   3766 8741
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
II kopā: 8 16377618 16661860
1. Iedaļas kopsumma   16388165 16676082
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   200631 218452
2. Avansa maksājumi par krājumiem   0 0
I kopā: 9 200631 218452
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 10471 96874
2. Citi debitori 11 963 8537
3. Nākamo periodu izmaksas 12 14180 39240
4. Uzkrātie ieņēmumi 13 244744 115656
III kopā:   270359 260307
V Naudas līdzekļi   1189986 1086382
V kopā: 14 1189986 1086382
2. Iedaļas kopsumma   1660976 1565141
BILANCE   18049141 18241223

Bilance (Pasīvs) uz 31.12.2017

Pasīvs Piezīmes Nr. 31.12.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Pašu kapitāls      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 504906 504906
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 16 0 6866
3.   Rezerves:      
    e) pārējās rezerves   178984 178984
4. Kopā:   178984 178984
1. Nesadalītā peļņa:   341151 337151
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   337151 292961
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi   4000 44190
1. Iedaļas kopsumma   1025041 1027907
2. Uzkrājumi      
1. Citi uzkrājumi     0
2. Iedaļas kopsumma:   0 0
3. Kreditori      
I Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 10785134 11275367
2. Atliktā nodokļa saistības     0
9. Nākamo periodu ieņēmumi 18 4363529 4470925
I kopā:   15148663 15746292
II Īstermiņa kreditori      
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 980466 490233
11. No pircējiem saņemtie avansi 19 317 166127
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 14810 14547
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 267662 238250
14. Pārējie kreditori 21 169842 149862
15. Nākamo periodu ieņēmumi 18 118700 105260
16. Uzkrātās saistības 23 323640 302745
II kopā:   1875437 1467024
3. Iedaļas kopsumma:   17024100 17213316
Bilance:   18049141 18241223

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017. (pēc tiešās metodes)

 

31.12.2017

Iepiekšējā gadā
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 7287959 7776322
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -7003647 -7358213
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -38141 -36908
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 246171 381201
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -11926 -15507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 234245 365694
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -154601 -185989
8. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 4731
9.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -154601 -181258
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
10. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 23960 46833
11. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 0 -438546
12. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 23960 -391713
  IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts    
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums 103604 -207277
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1086382 1293659
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 1189986 1086382

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 30.09.2017 2016
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 5533589 7748840
     b) no citiem pamatdarbības veidiem   5533589 7748840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 -5192313 -7302060
Bruto peļņa vai zaudējums   341276 446780
Administrācijas izmaksas 3 -366520 -499483
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 110183 139682
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 4 -7003 -27282
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:   -8922 -15507
     b) citām personām. 5 -8922 -15507
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa   69015 44190
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas   69015 44190
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.     0
Ārkārtas dividendes     0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   69015 44190

 

Bilance (Aktīvs) uz 30.09.2017

Aktīvs Piezīmes Nr. 30.09.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1. Citi nemateriālie ieguldījumi   13221 14222
I kopā: 7 13221 14222
II. Pamatlīdzekļi      
1. Nekustamie īpašumi:   15897909 15734483
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves   15897909 15734483
2. Dzīvnieki un augi:   66349 74170
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi   66349 74170
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   158872 452304
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   331233 392162
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas   4083 8741
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
II kopā: 8 16458446 16661860
1. Iedaļas kopsumma   16471667 16676082
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   194687 218452
2. Avansa maksājumi par krājumiem   0 0
I kopā: 9 194687 218452
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 346447 96874
2. Citi debitori 11 1112 8537
3. Nākamo periodu izmaksas 12 31754 39240
4. Uzkrātie ieņēmumi 13 0 115656
III kopā:   379313 260307
V Naudas līdzekļi   1063173 1086382
V kopā: 14 1063173 1086382
2. Iedaļas kopsumma   1637173 1565141
BILANCE   18108840 18241223

 

Bilance (Pasīvs) uz 30.09.2017

Pasīvs Piezīmes Nr. 30.09.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Pašu kapitāls      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 504906 504906
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 16 6866 6866
3.   Rezerves:      
    e) pārējās rezerves   178984 178984
4. Kopā:   178984 178984
1. Nesadalītā peļņa:   406166 337151
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   337151 292961
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi   69015 44190
1. Iedaļas kopsumma   1096922 1027907
2. Uzkrājumi      
1. Citi uzkrājumi     0
2. Iedaļas kopsumma:   0 0
3. Kreditori      
I Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 11275367 11275367
2. Atliktā nodokļa saistības     0
9. Nākamo periodu ieņēmumi 18 4483972 4470925
I kopā:   15759339 15746292
II Īstermiņa kreditori      
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 490233 490233
11. No pircējiem saņemtie avansi 19 120 166127
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 21068 14547
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 180913 238250
14. Pārējie kreditori 21 254174 149862
15. Nākamo periodu ieņēmumi 18 26238 105260
16. Uzkrātās saistības 23 279833 302745
II kopā:   1252579 1467024
3. Iedaļas kopsumma:   17011918 17213316
Bilance:   18108840 18241223

 

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.09.2017. (pēc tiešās metodes)

 

30.09.2017

Iepiekšējā gadā
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 5252392 7776322
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -5137304 -7358213
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -27283 -36908
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 87805 381201
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -8922 -15507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 78883 365694
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -126052 -185989
8. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 4731
9.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -126052 -181258
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
10. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 23960 46833
11. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 0 -438546
12. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 23960 -391713
  IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts    
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums -23206 -207277
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1086382 1293659
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 1063173 1086382

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 30.06.2017 2016
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 3669555 7748840
     b) no citiem pamatdarbības veidiem   3669555 7748840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 -3526295 -7302060
Bruto peļņa vai zaudējums   143260 446780
Administrācijas izmaksas 3 -245830 -499483
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 69451 139682
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 4 -3151 -27282
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:   -5915 -15507
     b) citām personām. 5 -5915 -15507
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa   -42185 44190
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas   -42185 44190
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.     0
Ārkārtas dividendes     0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   -42185 44190

 

Bilance (Aktīvs) uz 30.06.2017

Aktīvs Piezīmes Nr. 30.06.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1. Citi nemateriālie ieguldījumi   9761 14222
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības   6141  
I kopā: 7 15902 14222
II. Pamatlīdzekļi      
1. Nekustamie īpašumi:   15717386 15734483
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves   15717386 15734483
2. Dzīvnieki un augi:   68956 74170
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi   68956 74170
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   414420 452304
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   351399 392162
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas   4546 8741
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
II kopā: 8 16556707 16661860
1. Iedaļas kopsumma   16572609 16676082
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   208382 218452
2. Avansa maksājumi par krājumiem   262 0
I kopā: 9 208644 218452
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 360255 96874
2. Citi debitori 11 870 8537
3. Nākamo periodu izmaksas 12 86174 39240
4. Uzkrātie ieņēmumi 13 0 115656
III kopā:   447299 260307
V Naudas līdzekļi   828849 1086382
V kopā: 14 828849 1086382
2. Iedaļas kopsumma   1484792 1565141
BILANCE   18057401 18241223

 

Bilance (Pasīvs) uz 30.06.2017

Pasīvs Piezīmes Nr. 30.06.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Pašu kapitāls      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 504906 504906
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 16 6866 6866
3.   Rezerves:      
    e) pārējās rezerves   178984 178984
4. Kopā:   178984 178984
1. Nesadalītā peļņa:   294966 337151
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   337151 292961
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi   -42185 44190
1. Iedaļas kopsumma   985722 1027907
2. Uzkrājumi      
1. Citi uzkrājumi     0
2. Iedaļas kopsumma:   0 0
3. Kreditori      
I Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 11275367 11275367
2. Atliktā nodokļa saistības     0
9. Nākamo periodu ieņēmumi 18 4470925 4470925
I kopā:   15746292 15746292
II Īstermiņa kreditori      
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 490233 490233
11. No pircējiem saņemtie avansi 19 120 166127
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 24616 14547
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 207357 238250
14. Pārējie kreditori 21 262992 149862
15. Nākamo periodu ieņēmumi 18 60903 105260
16. Uzkrātās saistības 23 279166 302745
II kopā:   1325387 1467024
3. Iedaļas kopsumma:   17071679 17213316
Bilance:   18057401 18241223

 

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017. (pēc tiešās metodes)

 

30.06.2017

Iepiekšējā gadā
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 3366432 7776322
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -3500644 -7358213
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -18557 -36908
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. -152763 381201
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -5915 -15507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. -158678 365694
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -110835 -185989
8. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 4731
9.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -110835 -181258
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
10. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 11980 46833
11. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 0 -438546
12. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 11980 -391713
  IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts    
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums -257533 -207277
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1086382 1293659
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 828849 1086382

  

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 01.01.2017. - 30.06.2017.

Pašu kapitāla posteņu izmaiņas Akciju  vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Akciju emisijas uzcenojums Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve Rezerves Nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Atlikums 2015. gada 31. decembrī 504906   6866   178984 258455 949211
Rezervju atlikuma palielinājums /samazinājums.             0
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums           44190 44190
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā)           34506 34506
               
Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī 504906 0 6866 0 178984 337151 1027907
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā)           0 0
Nesadalītās peļņas palielinājums           -42185 -42185
Atlikums 2017. gada 30. jūnijā 504906 0 6866 0 178984 294966 985722

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.03.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums piezīmes Nr. Pārskata perioda beigās 2016
EUR EUR
1 2 3 4
Neto apgrozījums: 1 1779167 7748840
    b) no citiem pamatdarbības veidiem   1779167 7748840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. 2 -1745970 -7302060
Bruto peļņa vai zaudējumi   33197 446780
Administrācijas izmaksas 3 -126495 -499483
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 36180 139682
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 4 -1458 -27282
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:   -2941 -15507
   b) citām personām 5 -2941 -15507
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   -61517 44190
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas   -61517 44190
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām     0
Ārkārtas dividendes     0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi   -61517 44190

Bilance (Aktīvs) uz 31.03.2017 

Aktīvs Piezīmes Nr. 31.03.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1. Citi nemateriālie ieguldījumi   11750 14222
I kopā: 7 11750 14222
II. Pamatlīdzekļi      
1. Nekustamie īpašumi:   15671691 15734483
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves   15671691 15734483
2. Dzīvnieki un augi:   71563 74170
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi   71563 74170
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   433482 452304
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   376296 392162
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas   65185 8741
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
II kopā: 8 16618217 16661860
1. Iedaļas kopsumma   16629967 16676082
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   210050 218452
2. Avansa maksājumi par krājumiem   74 0
I kopā: 9 210124 218452
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 146997 96874
2. Citi debitori 11 8940 8537
3. Nākamo periodu izmaksas 12 30505 39240
4. Uzkrātie ieņēmumi 13 0 115656
III kopā:   186442 260307
V Naudas līdzekļi   1065650 1086382
V kopā: 14 1065650 1086382
2. Iedaļas kopsumma   1462216 1565141
BILANCE   18092183 18241223

 

Bilance (Pasīvs) uz 31.03.2017

Pasīvs Piezīmes Nr. 31.03.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Pašu kapitāls      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 504906 504906
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 16 6866 6866
3.   Rezerves:      
    e) pārējās rezerves   178984 178984
4. Kopā:   178984 178984
1. Nesadalītā peļņa:   275634 337151
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   337151 292961
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi   -61517 44190
1. Iedaļas kopsumma   966390 1027907
2. Uzkrājumi      
1. Citi uzkrājumi     0
2. Iedaļas kopsumma:   0 0
3. Kreditori      
I Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 11275367 11275367
2. Atliktā nodokļa saistības     0
9. Nākamo periodu ieņēmumi 18 4482905 4470925
I kopā:   15758272 15746292
II Īstermiņa kreditori      
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 490233 490233
11. No pircējiem saņemtie avansi 19 120 166127
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 32483 14547
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 200626 238250
14. Pārējie kreditori 21 269999 149862
15. Nākamo periodu ieņēmumi 18 78558 105260
16. Uzkrātās saistības 23 295502 302745
II kopā:   1367521 1467024
3. Iedaļas kopsumma:   17125793 17213316
Bilance:   18092183 18241223

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 01.01.2017. - 31.03.2017.

Pašu kapitāla posteņu izmaiņas Akciju  vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Akciju emisijas uzcenojums Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve Rezerves Nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Atlikums 2015. gada 31. decembrī 504906   6866   178984 258455 949211
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums           44190 44190
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā)           34506 34506
               
Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī 504906 0 6866 0 178984 337151 1027907
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā)           0 0
Nesadalītās peļņas palielinājums           -61517 -61517
Atlikums 2017. gada 31. martā 504906 0 6866 0 178984 275634 966390

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.03.2017. (pēc tiešās metodes)

 

31.03.2017

Iepiekšējā gadā
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 1684993 7776322
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -1651152 -7358213
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -9583 -36908
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 24258 381201
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -2941 -15507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 21317 365694
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -54029 -185989
8. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 4731
9.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -54029 -181258
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
10. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 11980 46833
11. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 0 -438546
12. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 11980 -391713
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums -20732 -207277
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1086382 1293659
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 1065650 1086382

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada IV ceturksni (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nosaukums Pārskata perioda beigās 2015
EUR EUR
1. Neto apgrozījums: 7328318 7111229
    b) no citiem pamatdarbības veidiem 7328318 7111229
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. -7269429 -6656520
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 58889 454709
5. Administrācijas izmaksas -497633 -497745
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 559824 135207
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -60807 -43747
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: -15507 -37394
   b) citām personām -15507 -37394
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 44766 11030
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām 0 -2967
Pārējie nodokļi 0 -1073
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 44766 6990

 

Bilance (Aktīvs) uz 2016. gada IV ceturksni 

Aktīvs Pārskata perioda beigās 2015
EUR EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi    
I. Nemateriālie ieguldījumi:    
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml. tiesības 14222 20250
Nemateriālie ieguldījumi kopā: 14222 20250
II. Pamatlīdzekļi:    
1. Nekustamie īpašumi: 15808653 15984866
  a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves 15808653 15984866
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 452305 521025
6. Pārējie pamatlīdekļi un inventārs 392162 437736
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 8591 2003
Pamatlīdzekļi kopā: 16661711 16945630
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 16675933 16965880
Apgrozāmie līdzekļi    
I. Krājumi    
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 218451 247670
4. Avansa maksājumi par krājumiem 3122 80
Krājumi kopā: 221573 247750
II. Debitori:    
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 46344 13407
4. Citi debitori 5028 9352
7. Nākamo periodu izdevumi 39041 22189
8. Uzkrātie ieņēmumi 0 121178
Debitori kopā: 90413 166126
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:    
IV. Nauda 1086382 1293659
Apgrozāmie līdzekļi kopā: 1398368 1707535
Aktīvu kopsumma 18074301 18673415

 

Bilance (Pasīvs) uz 2016. gada IV ceturksni

Pasīvs Pārskata perioda beigās 2015
EUR EUR
Pašu kapitāls    
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 504906 504906
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 6866 6866
5.   Rezerves:    
    f) pārējās rezerves 178984 178984
6.) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 292961 251465
7.) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 44766 6990
Pāšu kapitāls kopā: 1028483 949211
Uzkrājumi    
3. Citi uzkrājumi 269696 244426
Uzkrājumi kopā: 269696 244426
Kreditori    
Ilgtermiņa kreditori    
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 11307024 11765600
11. Atliktā nodokļa saistības 0 34506
13. Nākamo periodu ieņēmumi 4471228 4530571
Ilgtermiņa kreditori kopā: 15778252 16330677
Īstermiņa kreditori    
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 458576  438546
5. No pircējiem saņemtie avansi 120 87885
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 14544 32814
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 238249 301776
11. Pārējie kreditori 149588 149859
12. Nākamo periodu ieņēmumi 104960 108710
14. Uzkrātās saistības 31833 29511
Īstermiņa kreditori kopā: 997870 1149101
Kreditori kopā: 16776122 17479778
Bilance: 18074301 18673415

 

Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada IV ceturksni (pēc tiešās metodes)

 

Pārskata perioda beigās

2015
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.  7781053 7134055
2. Maksājumi piegādātājiem. darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -7358213 -6469505
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -35835 -35501
  Nekustama īpašuma nodoklis -1073 -1073
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 385932 627976
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -15507 -37394
  Pamatdarbības neto naudas plūsma. 370425 590582
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -185989 -215398
  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -185989 -215398
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. -438546 -51687
  Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi 48764 153656
  Projektos ietvaros atmaksātie līdzekļi -1931 0
  Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. -391713 101969
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums -207277 477153
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1293659 816506
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 1086382 1293659

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 30.09.2016 2015
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 5497731 7111229
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 -5168906 -6656520
Bruto peļņa vai zaudējums   328825 454709
Administrācijas izmaksas 3 -354846 -497745
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 91987 135207
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 -32982 -43747
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 -12391 -37394
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem   20593 11030
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   20593 11030
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 7 0 -2967
Pārējie nodokļi 8 -1073 -1073
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   19520 6990

 

Bilance (Aktīvs) uz 30.09.2016 

Aktīvs

Piezīmes
numurs

30.09.2016 2015
EUR EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi:      
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml. tiesības 9 13724 20250
Nemateriālie ieguldījumi kopā: 13724 20250
II. Pamatlīdzekļi:      
1. Zemes gabali, ēkas un būves   15022980 15155612
2. Inžinierbūves un ilggadīgi stādījumi   786916 829254
3. Iekārtas un mašīnas   471173 521025
4. Pārējie pamatlīdekļi un inventārs   399329 437736
6. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas   87388 2003
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
Pamatlīdzekļi kopā: 10 16767786 16945630
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   16781510 16965880
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   246298 247670
Avansa maksājumi par precēm   906 80
Krājumi kopā: 11 247204 247750
II. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi      
III. Debitori:      
Pircēju un pasūtītāju parādi 12 39771 13407
Citi debitori 13 6726 9352
Nākamo periodu izdevumi 14 38476 22189
Uzkrātie ieņēmumi 15 98919 121178
Debitori kopā:   183893 166126
V. Naudas līdzekļi 16 1354854 1293659
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   1785950 1707535
Aktīvu kopsumma   18567461 18673415

 

Bilance (Pasīvs) uz 30.09.2016

Pasīvs Piezīmes
numurs
30.09.2016 2015
EUR EUR
1. Pašu kapitāls      
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17 504906 504906
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums      
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 18 6866 6866
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve      
     Rezerves:      
a) likumā noteiktās rezerves      
b) rezerves pašu akcijām vai daļām      
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves      
d) pārējās rezerves   178984 178984
    Rezerves kopā: 19 178984 178984
    Nesadalītā peļņa:      
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   258455 251465
b) pārskata gada nesadalītā peļņa   19520 6990
Pāšu kapitāls kopā: 20 968731 949211
2. Uzkrājumi:      
Citi uzkrājumi 21 244426 244426
Uzkrājumi kopā:   244426 244426
3. Kreditori      
I. Ilgtermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 22 11765600 11765600
Nākamo periodu ieņēmumi 23 4577404 4530571
Atliktā nodokļa saistības 24 34506 34506
Ilgtermiņa kreditori kopā:   16377510 16330677
II. Īstermiņa kreditori      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 25 438546  438546
No pircējiem saņemtie avansi 26 120 87885
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 27 14098 32814
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 28 210742 301776
Pārējie kreditori 29 273518 149859
Nākamo periodu ieņēmumi 30 24953 108710
Uzkrātās saistības 31 14818 29511
Īstermiņa kreditori kopā:   976794 1149101
Kreditori kopā:   17354304 17479778
Pasīvu kopsumma:   18567461 18673415

 

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.09.2016. (pēc tiešās metodes)

    

Piezīmes
numurs

30.09.2016 2015
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.    5408661 7134055
2. Maksājumi piegādātājiem. darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.   -5175841 -6469505
3. Nekustamā īpašuma nodoklis   -1073 -1073
4. Pārējās uzņēmuma pamtdarbības ieņēmumi vai zaudējumi   -49461 -35501
5.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma.   182286 627976
6.  Izdevumi procentu maksājumiem.    -12391 -37394
9.  Pamatdarbības neto naudas plūsma.   169895 590582
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde   -155533 -215398
13.  Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi     0 0
18.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.   -155533 -215398
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
21.  Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi   48794 153656
22.  Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.    -1931 -51687 
25.  Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.   46833 101969
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums   61195 477153
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā   1293659 816506
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās   1354854 1293659