Pārskats par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām (I ceturksnis 2018.gada)

Pārskats par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām (I ceturksnis 2018.gada)

  

I. Prasības

Kods/Konta nr. Posteņa nosaukums Atlikums pārskata gada sākumā
(neto)

Atlikums pārskata perioda beigās
(neto)

A B 1 2
A_KOPA Artīvi kopā: 542469 713251
2300 Debitori 528289 683493
2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem un projektiem
14180 29758

 

II. Saistības

Kods/Konta nr. Posteņa nosaukums Atlikums pārskata gada sākumā
(neto)
Atlikums pārskata perioda beigās
(neto)
Kavētie saistību maksājumi pārskata perioda beigās
mazāk par 30 dienām 30 dienu un vairāk
A B 1 2 3 4
P_KOPA Pasīvi kopā: 17296723 16880194 0 0
5100 Ilgtermiņa saistības 15157718 15157718 0 0
5200-5900 Īstermiņa sasitības 2139005 1722476 0 0
  t.sk.     0 0
5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 152151 310046 0 0
5610 Norēķini par darba samaksu 145824 306164 0 0
5620 Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus) 6327 3882 0 0
5700/5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 267662 214786 0 0
5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 91096 58940 0 0
5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 175180 153617 0 0
5723 Pievienotās vērtības nodoklis 249 822 0 0
5729 Pārējie nodokļi 1137 1407 0 0