Informācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju

    VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk – Institūcija) savu darbu uzsāka 2006. gada decembrī.  


                 VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk tekstā – Institūcija) sniedz ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu ar Labklājības ministriju, pamatojoties uz klienta un VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes noslēgto līgumu.

                 Institūcijas adrese: L.Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417. Institūcijas telpas atrodas VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2., 3. un 4.korpusā. Vietu skaits – 172 (Institūcijā Nr. 1 – 28 vietas, Institūcijā Nr. 2 – 144 vietas). 

                Institūcija ir VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” atsevišķa struktūrvienība.

              Institūcija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas  Republikas likumus  un citus tiesību aktus, Labklājības ministrijas lēmumus un rīkojumus,  sociālās integrācijas valsts   aģentūras   lēmumus,  Institūcijas  nolikumu,  kā  arī  VSIA  „Daugavpils  psihoneiroloģiskā slimnīca” lēmumus un rīkojumus.

               

Institūcijas mērķis:
                Institūcijas mērķis ir sniegt ilgstošu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pirmās un otrās grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, ar ilgstošu vai nepārejošu psihisko spēju ierobežojumu, kuru dēļ persona nav spējīga sevi aprūpēt.

 Institūcijas uzdevums:
               Institūcijas uzdevumi ir:
- nodrošināt atbalstu klientiem sociālo problēmu risināšanā:
- sniedzot sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,
- sniedzot psihosociālo palīdzību, nodrošinot sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas,
- vajadzības gadījumā organizējot klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes iestādēm, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Tehnisko palīglīdzekļu centram un citām valsts un pašvaldības institūcijām,
- vajadzības gadījumā sniedzot klientam informāciju par iespējām saņemt bezmaksas un maksas juridisko palīdzību;
- nodrošināt apstākļus, lai klienti Institūcijā varētu saturīgi pavadīt laiku:
- iekārtot atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas, aprīkot ar atbilstošu inventāru, piemērot vidi personām ar kustību traucējumiem,
- pielāgot Institūcijai piederošo teritoriju klientu atpūtai,
- nodrošināt klientiem iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus Institūcijas,
- radīt klientiem iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem saskaņā ar Institūcijas vadītājas apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības noteikumiem;
- nodrošināt klientiem iespēju atbilstoši viņu funkcionālajam stāvoklim apgūt šādas sadzīves un pašaprūpes iemaņas:

* personiskās naudas izlietojuma plānošanu,
* iepirkšanās un citu sadzīves iemaņu iegūšanu,
* dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšanu,
* apģērba mazgāšanu un apavu kopšanu,
* ēdiena gatavošanu;

- nodrošināt klientu somatisko medicīnisko aprūpi un psihiatrisko medikamentozo terapiju:
* nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību visu diennakti,
* reģistrēt klientus pie ģimenes ārsta un Institūcijas budžeta ietvaros

nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu medicīnisko aprūpi;

- nodrošināt klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- budžeta ietvaros nodrošināt klientus ar dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem, gultas veļu, kā arī ar dvieļiem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
- nodrošināt klientiem apģērba un apavu individuālu lietošanu, kā arī to nodošanu atpakaļ lietotājiem, ja apģērbu un apavus mazgā vai kopj centralizēti;
- budžeta ietvaros nodrošināt klientiem racionālu, viņu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā trīs reizes dienā;
- nodrošināt klientu uzturēšanos piemērotās telpās:
- vienā istabā dzīvojošo personu skaits atbilst normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām.

Uzņemšanas kārtība:
Institūcijā uzņem pirmās un otrās grupas invalīdus ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuru dēļ persona nav spējīga sevi aprupēt, no 18 gadu vecuma.
Institūcijā uzņem, pamatojoties uz Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu, pievienojot sekojošus dokumentus:
- personas un viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu par uzņemšanu Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
- invaliditāti apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina, ka personai ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (kopija),
- dzīvesvietas deklarācijas izziņu,
- psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību,
- personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti,
- līgumu par sociālā pakalpojuma samaksas kārtību,
- individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna kopiju, ja klients sociālo pakalpojumu saņēmis pašvaldības sociālajā dienestā vai citās institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus.

Institūcijā klientu uzņem uz laiku, kamēr klientam ir nepieciešams sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Klientam pamatdzīvesvieta tiek deklarēta Institūcijā. Saskaņojot ar Institūcijas administrāciju, klients, iestājoties Institūcijā, var ņemt līdzi personīgās mantas (apģērbu, veļu, apavus, gultas veļu u.tml.), sadzīves priekšmetus, sadzīves tehniku (televizoru, radio u.tml.) un tos lietot.

              Institūcijā sniedz pakalpojumus augsti kvalificēti darbinieki.

Medicīnisko palīdzību nodrošina:
- ārsti psihiatri,
- ģimenes ārsts,
- garīgās veselības aprūpes māsas, medicīnas māsas,
- fizioterapeits,
- ergoterapeits.

             

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz:

                - sociālie darbinieki,
               - sociālais rehabilitētājs,
               - sociālie aprūpētāji,
               - aprūpētāji,
               - psihologs,
               - mākslinieks,
               - rokdarbu modelētājs.

Vadības un speciālistu pieņemšanas laiks:
Vadītājas pieņemšanas laiks darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst. 15.00, tālr. 65402224, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Sociālo darbinieku pieņemšanas laiks darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst.
12.00, tālr. 65402213, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Vecākās medicīnas māsas (ar GVAM sertifikātu) pieņemšanas laiks darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, tālr. 65402225, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.