Izsoles

INFORMĀCIJA PAR RĪKOTAJĀM IZSOLĒM

 06.06.2024

NOMAS TIESĪBU IZSOLE par zemesgabala daļas nomu Daugavpilī, Lielā Dārza ielā 60/62

Pieteikumi jāiesniedz līdz 19.06.2024. plkst.10.00

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums: ŠEIT

Plāns: ŠEIT
Noma līgums: ŠEIT
Piedavājums: ŠEIT

20.05.2024

NOMAS TIESĪBU IZSOLE par zemesgabala daļas nomu Daugavpilī, Lielā Dārza ielā 60/62

Pieteikumi jāiesniedz līdz 04.06.2024. plkst.12.00

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums: ŠEIT

Plāns: ŠEIT
Noma līgums: ŠEIT
Piedavājums: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

10.10.2022

Podologa telpas izsole (Aknīstes slimnīcā)

Pieteikumi jāiesniedz līdz 17.10.2022. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmās telpas plāns: ŠEIT
Izsolāmās telpas foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI


Publicēta informācija par līguma noslēgšanu: 26.10.2022.
Nomnieks: SIA "KRĒZS", reģ. Nr.45403046189

Līguma noslēgšanas datums: 26.10.2022.

Līguma darbības termiņš: Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrācijas Veselības ministrijā. Līgums ir spēkā 5 (piecus) gadus no spēkā stāšanās dienas ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 30 (trīsdesmit) gadus un līdz brīdim, kad Puses pēc Līguma termiņa notecējuma pilnībā ir izpildījušas līgumsaistības.

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 109,21 EUR (bez PVN) mēnesī
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 109,21 EUR (bez PVN) mēnesī

21.09.2022

Podologa telpas izsole (Aknīstes slimnīcā)

Pieteikumi jāiesniedz līdz 29.09.2022. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmās telpas plāns: ŠEIT
Izsolāmās telpas foto: ŠEIT

Izsole nenotika, jo netika saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē.

23.03.2021

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 30.03.2021. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI  uz 30.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Apotheka SIA, reģ. Nr.40003723815

Izsolē piedāvātā nomas maksa: EUR 420,81 (bez PVN) mēnesī

Pretendenta piedāvātā nomas maksa:  EUR 471,51 (bez PVN) mēnesī

Nomas tiesību pretendents Apotheka SIA, reģ. Nr. 40003723815, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atteicās noslēgt nomas līgumu.

Informācija pieejamā arī šeit: https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/?id=36165

25.03.2020 

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 01.04.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI
Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.04.2020.
Nomnieks: SIA "LATVIJAS APTIEKA", reģ. Nr.40003094510
Līguma noslēgšanas datums: 03.04.2020.
Līguma darbības termiņš līdz: Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrācijas Veselības ministrijā. Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no spēkā stāšanās dienas un līdz brīdim, kad Puses pēc Līguma termiņa notecējuma pilnībā ir izpildījušas līgumsaistības.
Izsolē piedāvātā nomas maksa: 365,04 EUR (bez PVN) mēnesī
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 365,04 EUR (bez PVN) mēnesī

17.03.2020   

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.03.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

Izsole nenotika, jo netika saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē.

28.02.2020   

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 06.03.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

Telpu nomas izsole pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Mutiskas izsoles nolikumā.

 20.02.2020  

Laboratorijas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 27.02.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI  uz 20.03.2020.

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 20.03.2020.

Nomnieks: SIA "E.GULBJA LABORATORIJA", reģ. Nr.42803008077

Līguma noslēgšanas datums: 19.03.2020

Līguma darbības termiņš līdz:  Līgums stājas spēkā pēc tā reģistrācijas Veselības ministrijā un ir spēkā 1 (vienu) gadu no spēkā stāšanās dienas ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 (divpadsmit) gadus, un līdz brīdim, kad Puses pēc Līguma termiņa notecējuma pilnībā ir izpildījušas līgumsaistības.

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 139,72 EUR (bez PVN) mēnesī

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1146,42 EUR (bez PVN) mēnesī

Līgums pagarināts līdz 31.03.2032. Informācija pieejama arī šeit: https://www.vni.lv/lat/kapitalsabiedribu_publiceta_informacija/?id=7220

IZSOLES REZULTĀTI  uz 11.03.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: NMS Laboratorija SIA, reģ. Nr.40003269835

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 139,72 EUR (bez PVN) mēnesī

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1152,33 EUR (bez PVN) mēnesī

Nomas tiesību pretendents NMS Laboratorija SIA, reģ. Nr.40003269835, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atteicās noslēgt nomas līgumu.

Kontaktpersona: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
izpilddirektore Anita Mikučanova
Tālr.65402285

11.02.2019   

Kafejnīcas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 26.02.2019. plkst. 9:00.


Sludinājums: ŠEIT
Trešās izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Trešā telpu nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

05.12.2018   

IZSOLE

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Foto: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Otrā telpu nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

12.10.2018   

IZSOLE

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Foto: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Pirmā telpu nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

 19.09.2017  

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca veic telpu ēkā Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (kad. apz. 0500 006 0608 016) ar kopējo platību 81,36 mnomas tiesību izsoli

Sludinājums: ŠEIT

Mutiskas izsoles nolikums un telpu nomas līguma projekts: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Rezultāti:
Pasūtītājs informē, ka par nomas objekta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 006 0608 016, ar kopējo platību 81,36 m2, mutiskas izsoles uzvarētāju pasludināta SIA “Gurman plus D”, reģ. Nr.41503042346, piešķirot nomas līguma slēgšanas tiesības ar nomas maksu EUR 1,69 bez PVN mēnesī par 1 m2.

 09.03.2017  

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca veic telpu ēkā Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (kad. apz. 0500 006 0608 011) ar kopējo platību 46,4 m2 nomas tiesību izsoli

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles nolikums, telpu nomas līguma projekts: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Rezultāti:
Pasūtītājs informē, ka par nomas objekta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 006 0608 011, ar kopējo platību 46,4 m2, mutiskas izsoles uzvarētāju tiek pasludināts SIA “Latvijas aptieka”, piešķirot nomas līguma slēgšanas tiesības ar nomas maksu 6,17 EUR bez PVN mēnesī par 1 m2.

16.09.2016   

Vieglo automobiļu Škoda Fabia un Škoda Superb pārdošana izsolē. 

2016.gada 6.oktobrī, plkst.10.00, notiks Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” neizmantojam, lietotu vieglo automobiļu pārdošana izsolē.

Sākot ar 2016.gada 19.septembri un līdz 2016.gada 5.oktobrim tiek organizēta Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsolē pārdodamo lietotu vieglo automobiļu apskate. Apskate tiek veikta darbdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29142730 (zvanīt darbdienās no 9.00 līdz 16.00). Vieglo automobiļu apskates vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils.

Tiek pārdotas divas vienības. Piedalīties izsolē var juridiskas un fiziskas personas. Dalības maksa ir 10.00 EURO (desmit euro 00centi) t.sk. PVN, veicot pārskaitījumu uz Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” zemāk noradītajiem rekvizītiem un ka maksājuma mērķis noradot ,,Dalības maksa par vieglo automobiļu Škoda Fabia vai Škoda Superb pārdošanas izsolē”. Ja Pretendents vēlās piedalīties abu automobiļu izsolē, tad par katru izsoles automobili tiek maksāts 10.00 Euro. Maksājumā obligāti norāda par kāda automobiļa izsoles dalību tiek maksāta dalības maksa (piem. Dalības maksa par piedalīšanos Škoda Fabia izsolē - 10.00Euro, vai arī Dalības maksa par piedalīšanos Škoda Fabia  un Škoda Superb izsolē - 20.00Euro). 

Rekvizīti:
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417
LV vienotais reģistra Nr. 50003407881
Valsts kase TRELLV22
N/k LV81TREL9290 5250 0000 0 

Izsoles kartība un automobiļu apraksts: ŠEIT 

Automobiļu foto attēli: Škoda Superb, Škoda Fabia 

Izsoles rezultāti:
Šī gada 6.oktobrī, Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” telpās notika Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” lietotu automobiļu izsole.
Izsolē piedalījās četri pretendenti. No šiem pretendentiem trīs pretendenti bija reģistrējušies uz Škoda Fabia automobili, bet viens pretendents uz Škoda Superb automobili. Kopā tika izsolīti divi automobiļi, kuru kopējā sākuma cena bija 3575.00Euro, ar PVN 21%, bet automobiļi tika pārdoti par 3875.00, t.sk. PVN 21%.

Papildus informācija:
J.Petkuns
k.t. mob.29142730

11.04.2016

Mikroautobusa VW Transporter pārdošana izsolē.
(vieglais pasažieru)

 

2016.gada 28.aprīlī, plkst.10.00, notiks Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” neizmantojamā, lietota mikroautobusa pārdošana izsolē.

Sākot ar 2016.gada 11.aprīli un līdz 2016.gada 27.aprīlim tiek organizēta Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsolē pārdodamā mikroautobusa apskate. Apskate tiek veikta darbdienās no plskt.10.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29142730 (zvanīt darbdienās no 9.00 līdz 16.00). Mikroautobusa apskates vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils.

Tiek pārdota viena vienība. Piedalīties izsolē var juridiskas un fiziskas personas. Dalības maksa ir 10 EURO (desmit euro 00centi), veicot pārskaitījumu uz Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” zemāk noradītajiem rekvizītiem un ka maksājuma mērķis noradot ,,Dalības maksa mikroautobusa VW Transporter pārdošanas izsolē”.

Rekvizīti:
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417
LV vienotais reģistra Nr. 50003407881
Valsts kase TRELLV22
N/k LV81TREL9290 5250 0000 0

Izsoles kartība un automobiļa apraksts: ŠEIT 

Automobiļa foto attēli: ŠEIT

Izsoles rezultāts:
    Izsoles rezultātā, automobilis VW Transporter, ir pārdots par 1850.00 Euro, ieskaitot PVN 21%

Papildus informācija:
STD vadītājs R.Stašuns
k.t. mob.26477969


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.