Informācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju

    VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk – Institūcija) savu darbu uzsāka 2006. gada decembrī.  

 

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk tekstā – Institūcija) sniedz ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu ar Labklājības ministriju, pamatojoties uz klienta un VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes noslēgto līgumu.

Institūcijas adrese: L.Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417. Institūcijas telpas atrodas VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2., 3. un 4.korpusā. Vietu skaits – 177. 

Institūcija ir VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” atsevišķa struktūrvienība.

Institūcija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus un citus tiesību aktus, Labklājības ministrijas lēmumus un rīkojumus, Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumus,  Institūcijas  nolikumu,  kā  arī  VSIA  „Daugavpils  psihoneiroloģiskā slimnīca” lēmumus un rīkojumus.

Institūcijas mērķis:
Institūcijas mērķis ir sniegt ilgstošu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuru dēļ persona nav spējīga sevi aprūpēt.

Institūcijas uzdevums:
Institūcijas uzdevumi ir:
- nodrošināt atbalstu klientiem sociālo problēmu risināšanā:
- sniedzot sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,
- sniedzot psihosociālo palīdzību, nodrošinot sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas,
- vajadzības gadījumā organizējot klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes iestādēm, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Tehnisko palīglīdzekļu centram un citām valsts un pašvaldības institūcijām,
- vajadzības gadījumā sniedzot klientam informāciju par iespējām saņemt bezmaksas un maksas juridisko palīdzību;
- nodrošināt apstākļus, lai klienti Institūcijā varētu saturīgi pavadīt laiku:
- iekārtot atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas, aprīkot ar atbilstošu inventāru, piemērot vidi personām ar kustību traucējumiem,
- pielāgot Institūcijai piederošo teritoriju klientu atpūtai,
- nodrošināt klientiem iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus Institūcijas,
- radīt klientiem iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem saskaņā ar Institūcijas vadītājas apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības noteikumiem;
- nodrošināt klientiem iespēju atbilstoši viņu funkcionālajam stāvoklim apgūt šādas sadzīves un pašaprūpes iemaņas:
* personiskās naudas izlietojuma plānošanu,
* iepirkšanās un citu sadzīves iemaņu iegūšanu,
* dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšanu,
* apģērba mazgāšanu un apavu kopšanu,
* ēdiena gatavošanu;
- nodrošināt klientu somatisko medicīnisko aprūpi un psihiatrisko medikamentozo terapiju:
* nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību visu diennakti,
* reģistrēt klientus pie ģimenes ārsta un Institūcijas budžeta ietvaros nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu medicīnisko aprūpi;
- nodrošināt klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- budžeta ietvaros nodrošināt klientus ar dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem, gultas veļu, kā arī ar dvieļiem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
- nodrošināt klientiem apģērba un apavu individuālu lietošanu, kā arī to nodošanu atpakaļ lietotājiem, ja apģērbu un apavus mazgā vai kopj centralizēti;
- budžeta ietvaros nodrošināt klientiem racionālu, viņu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā trīs reizes dienā;
- nodrošināt klientu uzturēšanos piemērotās telpās:
- vienā istabā dzīvojošo personu skaits atbilst normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām.             

Uzņemšanas kārtība:
Institūcijā uzņem pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (invaliditātes 1. un 2.grupa), kuru dēļ persona nav spējīga sevi aprupēt.

Institūcijā uzņem, pamatojoties uz Labklājības ministrijas SIVA lēmumu, kuram pievienoti šādi dokumenti:
- personas vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
- Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditāti (kopija);
- invaliditātes apliecība (kopija);
- psihiatra atzinums par speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem;
- medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Sociālais darbinieks iekārto klienta lietu, kurā ir šādi dokumenti:
- Labklājības ministrijas SIVA lēmums ar tam klāt pievienotajiem dokumentiem;
- izziņa par dzīvesvietas deklarāciju;
- līgums par sociālo pakalpojumu saņemšanu un to apmaksas kārtību;
- VSAA izziņa, kas apliecina, ka personai ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un apmērs;
- klienta karte;
- individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna kopija, ja klients sociālo pakalpojumu saņēmis pašvaldības sociālajā dienestā vai citās institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personai, kurai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav piešķirta valsts pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas) vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija, vai atlīdzība par darbspēju zaudējumu, kaitējuma atlīdzība, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai kurai nav noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla saņemšanu, vai kurai nav piešķirta pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kura ir iepriekšminēto pensiju vai atlīdzību saņēmēja, maksā par saņemto pakalpojumu 90 procentus (ar 01.01.2020. – 85%) no tai izmaksājamās summas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā.

Naudas summa, kas paliek personas rīcībā pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem (ar 01.01.2020. – 15%) no tai izmaksājamās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

Līgumcena ir 23.72 EUR vienam klientam vienā dienā.

Institūcijā klientu uzņem uz laiku, kamēr klientam ir nepieciešams sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Klientam pamatdzīvesvieta tiek deklarēta Institūcijā. Saskaņojot ar Institūcijas administrāciju, klients, iestājoties Institūcijā, var ņemt līdzi personīgās mantas (apģērbu, veļu, apavus, gultas veļu u.tml.), sadzīves priekšmetus, sadzīves tehniku (televizoru, radio u.tml.) un tos lietot.

              Institūcijā sniedz pakalpojumus kvalificēti darbinieki.             

Medicīnisko palīdzību nodrošina:
- ārsti psihiatri,
- ģimenes ārsts,
- garīgās veselības aprūpes māsas, medicīnas māsas,
- fizioterapeits,
- masieris,
- ergoterapeits.             

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz:
- sociālie darbinieki,
- sociālais rehabilitētājs,
- sociālie aprūpētāji,
- aprūpētāji,
- klīniskais un veselības psihologs,
- mākslas terapeits,
- interešu pulciņa audzinātāji,
- kultūras pasākumu organizators. 

Vadības un speciālistu pieņemšanas laiks:

Vadītājas pieņemšanas laiks darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst. 15.00, tālr. 65402224, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vecākās medicīnas māsas (ar GVAM sertifikātu) pieņemšanas laiks darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, tālr. 65402225, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiks darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00, tālr. 65402213, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija klientu tuvinieku ievērībai!

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu nodrošina, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības:
- personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS tests un tā rezultāts ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
- personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības iestādes, pēdējo 48 stundu laikā pirms iestāšanās institūcijā veikts RNS tests; 
- persona pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes 7 dienas atrodas pašizolācijā;
- pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
- apmeklētāji iekštelpās lieto sejas maskas.

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot institūcijā noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, tiek organizētas, ja:

  1. Tikšanos var organizēt ārtelpās vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi).
  2. Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana.
  3. Tikšanās tiek pieteikta pa tālruni 65402213 darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.
  4. Tuvinieki tiek informēti, ka tikšanās ir atļauta, ja tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmju.
  5. Tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.
  6. Apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.
  7. Apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu lietošana.
  8. Par tikšanās noteikumu pārkāpumiem Institūcijas pārstāvis var pārtraukt tikšanos pirms laika, kā arī noteikt tikšanās ierobežojumus. 

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus klientus, kā arī darbiniekus. 

Lūdzam jautājumu gadījumos vērsties pie Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas speciālistiem, izmantojot mājas lapā pieejamos tālruņa numurus.


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.