Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes priekšsēdētāja SARMĪTE ĶIKUSTE, valdes loceklis REINIS JOKSTS un galvenā grāmatvede SVETLANA PUŠKELE apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdei ir atbildība:

 • organizēt valdes darbu
 • veikt pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, valsts kapitāla daļu turētāja lēmumiem un šajā Līgumā noteikto;
 • iesniegt Veselības ministrijai apstiprināšanai Sabiedrības valdes sēdē apstiprināto Sabiedrības darbības un attīstības stratēģiju un Sabiedrības biznesa plānu;
 • plānot, administratīvi vadīt un koordinēt Sabiedrības darbu, nodrošinot Sabiedrības funkciju un uzņemto saistību izpildi;
 • pārvaldīt Sabiedrību atbilstoši savai kompetencei, kā arī mērķtiecīgi un lietderīgi rīkoties ar Sabiedrības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem, racionāli izlietojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piešķirtos budžeta līdzekļus;
 • veikt nepieciešamos finanšu stabilizācijas pasākumus Sabiedrības budžeta sabalansēšanai;
 • ne retāk kā reizi ceturksnī informēt Veselības ministriju par svarīgākajiem Sabiedrības valdes lēmumiem;
 • iesniegt Veselības ministrijas zināšanai Sabiedrības valdes reglamentu;
 • pieņemt darbā un atbrīvot no darba Sabiedrības darbiniekus:
 • izdot rīkojumus, iekšējos normatīvos aktus un dot uzdevumus, kuri ir saistoši Sabiedrības darbiniekiem;
 • iepazīstināt Sabiedrības darbiniekus ar Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijas un Sabiedrības biznesa plāna nostādnēm un motivēt tos aktīvi līdzdarboties, sekmējot augstākminētajos dokumentos izvirzīto mērķu veiksmīgu sasniegšanu;
 • rīkoties ar Sabiedrības mantu un naudas līdzekļiem to saistību pildīšanai, kuras ir spēkā saskaņā ar Sabiedrības noslēgtajiem līgumiem uz šī Līguma spēkā stāšanās brīdi, kā arī citiem noslēgtajiem un spēkā esošajiem Līgumiem;
 • nekavējoties informēt Veselības ministriju par visiem nozīmīgākajiem Sabiedrības darbības jautājumiem;
 • nodrošināt personāla, grāmatvedības un pārējās lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • pēc pieprasījuma sniegt pārskatu par Sabiedrības darbību un nepieciešamo informāciju Veselības ministrijas noteiktajos termiņos un apjomos;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā atlīdzināt Sabiedrībai nodarītos mantiskos zaudējumus;
 • sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgajam darbiniekam nepieciešamās ziņas un priekšlikumus atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Pilnvarotāja lēmumiem, rīkojumiem un norādījumiem;
 • vienas darba dienas laikā informēt Veselības ministriju par darbnespējas iestāšanos vai par citiem prombūtnes iemesliem, kuru dēļ valdes priekšsēdētājs nevar veikt noteikto pienākumu izpildi;
 • nodrošināt operatīvu rīcību ārkārtas situācijās;
 • ievērot Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus, kā arī ugunsdrošības un darba higiēnas prasības.

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.