Valsts galvotais aizdevums

2015.gada 12.martā

 

Par Valsts galvoto aizdevumu

 

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk - Slimnīca) veic gan vietējā līmeņa stacionāro un sekundāru ambulatoru palīdzību Daugavpils pilsētas un rajona iedzīvotājiem, gan sniedz reģionāla līmeņa stacionāru un sekundāru ambulatoru palīdzību Latgales rajonu iedzīvotājiem. Latgalē nav citas specializētas psihoneiroloģiskās iestādes, tāpēc Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca sniedz palīdzību neatliekamos gadījumos, veic plānveida ārstēšanu, gan arī nodrošina ilgstošu ārstēšanos un sociālo aprūpi (pansionātu) garīgi slimiem pacientiem.

Pirmās slimnīcas ēkas uzbūvētas 1917.gadā, jaunākā ēka tika uzbūvēta 1984.gadā. Slimnīcas ēkas atradās neapmierinošā tehniskā stāvokli. Ēkām bija nepieciešams kapitālais remonts vai kompleksa renovācija ar mērķi nodrošināt ēku atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības slimnīcas ēku stāvoklim un nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Lai sekmīgi veiktu savu misiju slimnīcas attīstība no 2006.gada nākotnē tika koncentrēta 3 galvenajos virzienos:

  •          ilgstoši ārstēto pacientu un garīgi slimo veselības aprūpe un sociālo aprūpi (pansionātu) garīgi slimiem pacientiem;
  •          stacionārās palīdzības efektivizācija un modernizācija;
  •          ambulatoro dienestu attīstība.

Projekta īstenošanai bija nepieciešams finansējums, līdz ar to 2006.gadā Slimnīca pieņēma lēmumu saņemt Valsts galvoto aizdevumu (turpmāk - VGA), lai būtu iespēja realizēt investīciju projektu.

2006.gada 01.novembrī tika noslēgts aizdevuma līgums Nr.570 ar DEPFA BANK uz kopējo summu 14707000,00 EUR.

Sākotnēji projekta ietvaros tika apstiprinātas trīs aktivitātes, bet vēlāk pēc veiktajiem grozījumiem tika apstiprinātas vēl divas.

 

1.aktivitāte "Jaunas ēkas-nodaļas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība".

Aktivitātes īstenošanas periods no 01.11.2006 līdz 01.03.2008.

 Ilgstoši ārstēto pacientu un garīgi slimo veselības aprūpes darba uzlabošanai paredzēts atdalīt šo pacientu plūsmu no akūtiem stacionāra pacientiem, ar mērķi nodrošināt garīgi slimo pacientu ilglaicīgu ārstēšanos un sociālo aprūpi, uzbūvējot jaunu ēku, kurā būtu nodrošināta Latvijas Republikas likumdošanas prasībām atbilstoša ilgstošā ārstēšana un sociālā aprūpe 60 pacientiem.

Aktivitātes laikā tika izsludināts atklāts konkurss kā rezultātā 2007.gada 26.martā tika noslēgts projektēšanas un būvniecības līgums ar SIA „Ditton būve” par „V SIA "DPNS" slēgta tipa nodaļas garīgi slimo personu ilglaicīgai aprūpei projektēšanu un būvniecību”.             Būvniecības laikā tika veikti ēkas konstrukcijas darbi, uzliktas jumta konstrukcijas, iekšējo inženierkomunikāciju izveide – ventilācijas, kanalizācijas, elektroapgādes, televīzijas tīklu, telekomunikāciju tīklu, ugunsdzēsības signalizācijas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācija izveide. 2007.gada 27.decembrī tika pieņemts un parakstīts valsts komisijas akts par objekta pieņemšanu un gatavību ēkas ekspluatācijai.

Rezultātā tika uzbūvēta jauna trīsstāvu ēka ar kopējo platību 1807 m2, kurā tika izvietota uzņemšanas nodaļa ar pilnu nepieciešamu aprīkojumu, procedūru kabinets, intensīvās terapijas palātas ar pilnu aprīkojumu, ēdnīca katrā stāvā, un atpūtas telpas katrā stāvā. Pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem – aprīkots lifts un panduss. Iepirkumu procedūru rezultātā iegādāts un uzstādīts ārstniecības procesam nepieciešamais aprīkojums un mēbeles.          

Kopējās aktivitātes izmaksas sastādīja 2284234,30 EUR.

 

2.aktivitātē „Esošo stacionāra ēku renovācija un remonts” tika plānots veikts šādas apakšaktivitātes.

-   I korpusa ēkas rekonstrukcijas projektēšana un rekonstrukcijas darbi” ēka VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKLIS;

- II korpusa ēkas ar ārstnieciski diagnostisko palīgdienestu un saimniecības telpu piebūvju kompleksa projektēšanas, būvniecības un rekonstrukcijas darbi" ēka VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKLIS;

-  Autosaimniecības ēku nojaukšana un pārtikas bloka jaunbūve projekta "Stacionārās veselības pakalpojumu sniegšana VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ietvaros;

- Darbnīcu pacientiem ar garīgā rakstura traucējumiem un Dienas aizņemtības centra būvniecības un rekonstrukcijas darbi.

Aktivitātes īstenošanas periods no 01.11.2006 līdz 31.12.2014.

Aktivitāte tika vērsta uz to, lai sniegtu profesionālu, augsti kvalificētu palīdzību pacientiem stacionārā, veiktu esošo slimnīcas ēku pamatkonstrukciju remontu un daļēju pārplānošanu, lai tiktu nodrošināta stacionāra nodaļu atbilstība ES rekomendācijām platību funkcionālajam sadalījumam, kā arī attīstītu ārstnieciskās ražošanas darbnīcas un Dienas aizņemtības centra telpu remontu un nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

Apakšaktivitātes "I.Korpusa ēkas rekonstrukcijas projektēšana un rekonstrukcijas darbi" laikā tika izsludināts atklāts konkurss kā rezultātā 2007.gada 12.novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Ditton būve” par "I korpusa ēkas rekonstrukcijas projektēšanu un rekonstrukcijas darbiem”, atklāta konkursa ietvaros 2008.gada 1.februārī tika noslēgti uzņēmuma līgumi par būvuzraudzību objektā "I.Korpusa ēkas rekonstrukcijas projektēšana un rekonstrukcijas darbi".

Problēma radās, kad uz trim mēnešiem tika aizkavēta tehniskā projekta izstrāde un saskaņošanas procedūra, jo tobrīd bija ļoti ilgs saskaņošanas periods Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Līdz ar to Daugavpils pilsētas būvvaldes būvatļauja par I. korpusa rekonstrukciju tika saņemta tikai 2008.gada 9.aprīli, kaut gan iepriekš plānojās to saņemts līdz 2008.gada 30.janvārim. Pēc būvatļaujas saņemšanas pilnā apjomā tika uzsākti celtniecības darbi un uz 2008.gada septembra beigām ritēja saskaņā ar līguma izpildes grafiku.

Būvniecības laikā tika veikti ēkas konstrukcijas darbi, uzliktas jumta konstrukcijas, iekšējo inženierkomunikāciju pilnveide un izveide – ventilācijas, kanalizācijas, elektroapgādes, televīzijas tīklu, telekomunikāciju tīklu, ugunsdzēsības signalizācijas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācija izveide. Nomainīti logi, durvis un grīdas. Veikta pieejamības nodrošināšana – kāpņu restaurēšana.

Rezultātā renovācija un rekonstrukcija tika veikta 3607 m2 ēkas platībā. Izvietota uzņemšanas nodaļa, piecas psihiatriskās stacionārās nodaļas uz 275 gultām, funkcionālās diagnostikas un radioloģijas kabineti. Iepirkumu procedūras rezultātā iegādāts un uzstādīts ārstniecības procesam nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. 2008.gada 22.decembrī Slimnīca pieņēma un parakstīja valsts komisijas aktu par objekta pieņemšanu un gatavību ekspluatācijā. Saskaņā ar Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 60 no 20.01.2009. „Par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, 2013.gadā I. korpusa ēkā tika ierīkots pasažieru lifts.

Apakšaktivitātes "II.korpusa ēkas ar ārstnieciski diagnostisko palīgdienestu un saimniecības telpu piebūvju kompleksa projektēšana un rekonstrukcijas darbi" laikā tika izsludināts atklāts konkurss kā rezultātā 2009.gada 21.janvārī tika noslēgts līgums ar SIA „Ditton būve” par „VSIA "DPNS" II.korpusa ēkas ar ārstnieciski diagnostisko palīgdienestu un saimniecības telpu piebūvju kompleksa projektēšanu un rekonstrukcijas darbiem". Atklāta konkursa ietvaros 2009.gada 2.februārī tika noslēgti uzņēmuma līgumi par būvuzraudzību objektā "II.korpusa ēkas ar ārstnieciski diagnostisko palīgdienestu un saimniecības telpu piebūvju kompleksa projektēšana un rekonstrukcijas darbi".

Būvniecības laikā tika veikti ēkas konstrukcijas darbi, uzliktas jumta konstrukcijas, iekšējo inženierkomunikāciju pilnveide un izveide – ventilācijas, kanalizācijas, elektroapgādes, televīzijas tīklu, telekomunikāciju tīklu, ugunsdzēsības signalizācijas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācija izveide. Nomainīti logi, durvis un grīdas. Veikta pieejamības nodrošināšana – kāpņu restaurēšana un lifta uzstādīšana.

Rezultātā renovēta un rekonstruēta 3607 m2 ēkas platība. Izvietotas četras psihiatriskās stacionārās nodaļas, fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas, psihologu un terapeitu kabineti, kā arī divas konferenču zāles. Iepirkuma procedūru ietvaros iegādāts un uzstādīts ārstniecības procesam nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. 2009.gada 14.decembrī parakstīts valsts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

            Apakšaktivitātes „Autosaimniecības ēku nojaukšana un pārtikas bloka jaunbūve projekta "Stacionārās veselības pakalpojumu sniegšana VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ietvaros” laikā tika izsludināts atklāts konkurss kā rezultātā uzbūvēta vienstāvu ēka ar kopēju platību 587,1 m2, ēka tika aprīkota ar jaunu aprīkojumu, kas ir nepieciešams kvalitatīvam darbam ēdienu sagatavošanas blokā, kā arī ar mēbelēm. Tika nodrošināta vides pieejamība invalīdiem.

Apakšaktivitāte „Darbnīcu pacientiem ar garīgā rakstura traucējumiem un Dienas aizņemtības centra būvniecības un rekonstrukcijas darbi” laikā tika izsludināts atklāts konkurss.

Projekts tika realizēts vairākos etapos. Pirmais etaps bija Ārstniecisko ražošanas darbnīcu un Dienas aizņemtības centra tehniskā projekta izstrāde un Darbnīcu pacientiem ar garīgā rakstura traucējumiem rekonstrukcija. Rezultātā tika veikti Ārstniecisko ražošanas darbnīcu būvniecības un rekonstrukcijas darbi, nodrošināta atbilstoša telpu 828,10 m2 platība, sanitāro telpu izvietojums, telpas tika aprīkotas ar darbam nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm, kā arī tika nodrošināta telpu un teritorijas pielāgotība personām ar pārvietošanās traucējumiem – kāpnes tika aprīkotas ar margām, apkārt ēkai ierīkoti trotuāru celiņi, kas atvieglo braukšanu ar ratiņiem. 2011.gada decembrī parakstīts valsts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Tika veikti arī Dienas aizņemtības centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – tas ir projekta realizācijas otrais etaps, kā rezultātā tika veikti apkures sistēmas nomaiņas darbi, kā arī iekšējo durvju, logu nomaiņas darbi. Finansējuma trūkuma dēļ Dienas aizņemtības centrā netika pilnībā pabeigti rekonstrukcijas darbi. Priekš šīs apakšaktivitātes rezultātu pilnīgai sasniegšanai Slimnīca mēģinās piesaistīt papildus finansējumu no ES fondiem.

Kopējās aktivitātes izmaksas sastādīja 10 578 038,83 EUR.

 

3.aktivitāte līdzekļi daļēji tika izmantoti „Ambulatorā tīkla attīstībai”.

Aktivitātes īstenošanas periods no 01.11.2006 līdz 31.12.2010.

Aktivitāte tika vērsta uz to, ka ambulatorā darba apjoma palielināšanai gan attīstot konsultatīvo dienestu Daugavpils pilsētā, gan arī pārējā iestādes apkalpes teritorijā izveidojot ambulatorās palīdzības infrastruktūru maksimāli tuvinot pakalpojumu pacientu dzīves vietai, lai veicinātu garīgi slimo pacientu rehabilitāciju un atbalstītu to re-integrāciju sabiedrībā, izveidojot atvērta tipa psihiatriskās nodaļas, dienas stacionāru un veiktu attiecīgo telpu remontus un nepieciešamā aprīkojuma iegādi, kā arī nodrošinātu multidisciplināro komandas darbības attīstību.

Aktivitātes laikā tika izsludināts atklāts konkurss kā rezultātā uzbūvēta divstāvu ēka ar komunikācijas sistēmām (ūdensvada, kanalizācijas, elektroapgādes) uzbūvi, autostāvvietas izveidošanu, ietvju asfaltēšanas darbiem. Tika nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem – aprīkots lifts un panduss. Piegādāts un uzstādīts ārstniecības procesam nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. 2010.gada oktobrī parakstīts valsts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Aktivitātes kopējās izmaksas sastādīja 1 915 453,00 EUR, t.sk. no VGA līdzekļiem 509968,64 EUR, no EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta līdzekļiem 1290485,00 EUR un no valsts budžeta līdzekļiem 11500,00 EUR.

 

4.aktivitāte aizdevuma summas samazinājums:

            Tika veikts aizdevuma summa samazinājums 1 280 584,63 EUR apmērā saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.44 „Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība” realizēto 2010.gadā ERAF projektu „Stacionārās psihiatriskās un garīgās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”.

  

            Slimnīca sasniedza savu mērķu realizāciju, sakārtojot infrastruktūru, veicot esošās infrastruktūras modernizāciju atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšanai, nodrošinot Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti psihiatriskajā ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijā līdz pacienta atveseļošanās brīdim vai stāvoklim, kad ārstēšanu iespējams turpināt ambulatori, kā arī veica nolietojušos slimnīcas korpusu kapitālo remontu un jaunu korpusu būvniecību atbilstoši ES rekomendācijām slimnīcu ēku funkcionalitātei.

Projekta īstenošanas perioda beigās Slimnīca:

  1.       pilnveidoja stacionārās palīdzības kvalitāti, uzlaboja ārstēšanās vidi pacientiem, samazinot vidējo ārstēšanās ilgumu un tuvinot to Eiropas vidējiem rādītājiem, nepalielinot atkārtoto hospitalizāciju skaitu un nodrošinot efektīvu gultu fonda izmantošanu;
  2.       attīstīja ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus, nodrošinot maksimālu stacionārās palīdzības aizvietošanu ar ambulatorajiem pakalpojumiem, kā arī nodrošinot to pieejamību tuvāk pacientu dzīves vietai;
  3.       attīstīja mājas aprūpes (mājas stacionāra) pakalpojumus, izveidojot multidisciplināro speciālistu komandu, garīgās veselības aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai pacienta dzīves vietā;
  4.       turpina paplašināt sociālos aprūpes pakalpojumus, palielinot klientu skaitu sadarbībā ar Labklājības ministriju un Daugavpils pilsētas sociālo dienestu – šobrīd pansionātā dzīvo 154 klienti ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, I un II grupas invalīdi;
  5.       attīstīja jaunus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus;
  6.       attīstīja maksas pakalpojumus;

 

            Laika periodā no 01.11.2006 līdz 31.12.2014. tika realizētas visas aktivitātes, kuras bija iepriekš plānotas un uz doto brīdi Aizdevums ir apmaksāts 2 451 166,66 EUR apmērā, aizdevuma neapmaksātā daļa sastāda 12 255 833,34 EUR.

 Katru gadu Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" maksā procentu maksājumus par Aizdevuma lietošanu, piemēram, 2014.gadā samaksāts 66 899,49 EUR, bet 2015.gadā plānots samaksāt 34 000,00 EUR.

 

Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcai", sākot ar 2016.gadu līdz 2040. gadam,  katru gadu jāmaksā aizdevuma pamatsumma 490 233,33 EUR apmērā.

       Šobrīd esošais slimnīcas finansējums atļauj segt VGA procentu maksājumus, taču nespēs nosegt pamatsummas maksājumus no 2016.gada. Lūdzu pievērst ministrijas uzmanību Valsts galvotā aizdevuma atmaksas finansiālajām iespējām no 2016.gada.

Ja Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcai" nebūtu jāmaksā Valsts galvotais aizņēmums, tad Sabiedrība arī turpmāk varētu strādāt bez zaudējumiem un līdzekļi varētu tikt izmantoti piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai (psihiatrijas un medicīnas jomā), palielinot rehabilitācijas pakalpojumu, kuri pašlaik netiek apmaksāti, skaitu, palielinot psihologu skaitu, attīstot un paplašinot dienas stacionāru.

Sākot ar 2016.gadu Labklājības ministrijas ieplānotās reformas dēļ – turpmāko septiņu gadu laikā klientu vietu skaitu valsts finansētajās sociālās aprūpes institūcijās plānots samazināt par 1000 un sabiedrībā no minētajām institūcijām atgriezīsies aptuveni 700 klienti. Savukārt valsts sociālo pakalpojumu centru (VSAC) pakalpojumi jaunajiem klientiem tiks piedāvāti tikai galējas nepieciešamības gadījumā - klientiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šie klienti ar garīgās veselības saslimšanām, I un II grupas invalīdi, bez ikdienas aprūpes kļūs par papildus slimniekiem mūsu Slimnīcā, dienas stacionārā, rehabilitācijā.

Jau trīs gadus gaida izstrādātais projekts par Dienas aizņemtības centra renovāciju un jaunu sociālo pakalpojumu attīstību, lai varētu piesaistīt vairāk maksas pakalpojumus no Daugavpils pilsētas domes un Novada domes sociālā dienesta. Šobrīd slimnīcai ir noslēgts līgums ar Daugavpils pilsētas domes sociālo dienestu par sociālo pakalpojumu sniegšanu, tomēr telpas vajadzētu paplašināt, ko paredz jau izstrādātais projekts.


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.