Neauditēti pusgada pārskati

Pusgada pārskats par 2020. gadu (bilance): ŠEIT
Pusgada pārskats par 2020. gadu (naudas plūsma): ŠEIT
Pusgada pārskats par 2020. gadu (peļņas un zaudējumu aprēķins): ŠEIT

Pusgada pārskats par 2019. gadu: ŠEIT

Pusgada pārskats par 2018. gadu: ŠEIT

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 30.06.2017 2016
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 3669555 7748840
     b) no citiem pamatdarbības veidiem   3669555 7748840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 -3526295 -7302060
Bruto peļņa vai zaudējums   143260 446780
Administrācijas izmaksas 3 -245830 -499483
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 69451 139682
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 4 -3151 -27282
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:   -5915 -15507
     b) citām personām. 5 -5915 -15507
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa   -42185 44190
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas   -42185 44190
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.     0
Ārkārtas dividendes     0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   -42185 44190

 

Bilance (Aktīvs) uz 30.06.2017

Aktīvs Piezīmes Nr. 30.06.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1. Citi nemateriālie ieguldījumi   9761 14222
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības   6141  
I kopā: 7 15902 14222
II. Pamatlīdzekļi      
1. Nekustamie īpašumi:   15717386 15734483
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves   15717386 15734483
2. Dzīvnieki un augi:   68956 74170
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi   68956 74170
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   414420 452304
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   351399 392162
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas   4546 8741
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
II kopā: 8 16556707 16661860
1. Iedaļas kopsumma   16572609 16676082
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   208382 218452
2. Avansa maksājumi par krājumiem   262 0
I kopā: 9 208644 218452
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 360255 96874
2. Citi debitori 11 870 8537
3. Nākamo periodu izmaksas 12 86174 39240
4. Uzkrātie ieņēmumi 13 0 115656
III kopā:   447299 260307
V Naudas līdzekļi   828849 1086382
V kopā: 14 828849 1086382
2. Iedaļas kopsumma   1484792 1565141
BILANCE   18057401 18241223

 

Bilance (Pasīvs) uz 30.06.2017

Pasīvs Piezīmes Nr. 30.06.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Pašu kapitāls      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 504906 504906
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 16 6866 6866
3.   Rezerves:      
    e) pārējās rezerves   178984 178984
4. Kopā:   178984 178984
1. Nesadalītā peļņa:   294966 337151
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   337151 292961
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi   -42185 44190
1. Iedaļas kopsumma   985722 1027907
2. Uzkrājumi      
1. Citi uzkrājumi     0
2. Iedaļas kopsumma:   0 0
3. Kreditori      
I Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 11275367 11275367
2. Atliktā nodokļa saistības     0
9. Nākamo periodu ieņēmumi 18 4470925 4470925
I kopā:   15746292 15746292
II Īstermiņa kreditori      
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 490233 490233
11. No pircējiem saņemtie avansi 19 120 166127
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 24616 14547
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 207357 238250
14. Pārējie kreditori 21 262992 149862
15. Nākamo periodu ieņēmumi 18 60903 105260
16. Uzkrātās saistības 23 279166 302745
II kopā:   1325387 1467024
3. Iedaļas kopsumma:   17071679 17213316
Bilance:   18057401 18241223

 

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017. (pēc tiešās metodes)

 

30.06.2017

Iepiekšējā gadā
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 3366432 7776322
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -3500644 -7358213
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -18557 -36908
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. -152763 381201
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -5915 -15507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. -158678 365694
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -110835 -185989
8. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 4731
9.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -110835 -181258
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
10. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 11980 46833
11. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 0 -438546
12. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 11980 -391713
  IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts    
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums -257533 -207277
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1086382 1293659
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 828849 1086382

  

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 01.01.2017. - 30.06.2017.

Pašu kapitāla posteņu izmaiņas Akciju  vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Akciju emisijas uzcenojums Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve Rezerves Nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Atlikums 2015. gada 31. decembrī 504906   6866   178984 258455 949211
Rezervju atlikuma palielinājums /samazinājums.             0
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums           44190 44190
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā)           34506 34506
               
Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī 504906 0 6866 0 178984 337151 1027907
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā)           0 0
Nesadalītās peļņas palielinājums           -42185 -42185
Atlikums 2017. gada 30. jūnijā 504906 0 6866 0 178984 294966 985722

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 30.06.2016 2015
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 3686447 7111229
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 -3384605 -6656520
Bruto peļņa vai zaudējums   301842 454709
Administrācijas izmaksas 3 -233093 -497745
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 2790 135207
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 -23529 -43747
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 -9272 -37394
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem   38738 11030
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   38738 11030
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 7 0 -2967
Pārējie nodokļi 8 -1073 -1073
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   37665 6990

 

 

Bilance (Aktīvs) uz 30.06.2016

Aktīvs

Piezīmes
numurs

30.06.2016 2015
EUR EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi:      
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml. tiesības 9 16069 20250
Nemateriālie ieguldījumi kopā: 16069 20250
II. Pamatlīdzekļi:      
1. Zemes gabali, ēkas un būves   15067191 15155612
2. Inžinierbūves un ilggadīgi stādījumi   785252 829254
3. Iekārtas un mašīnas   479435 521025
4. Pārējie pamatlīdekļi un inventārs   393443 437736
6. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas   22451 2003
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
Pamatlīdzekļi kopā: 10 16747771 16945630
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   16763840 16965880
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   306484 247670
Avansa maksājumi par precēm   27 80
Krājumi kopā: 11 306511 247750
II. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi      
III. Debitori:      
Pircēju un pasūtītāju parādi 12 53045 13407
Citi debitori 13 5874 9352
Nākamo periodu izdevumi 14 91820 22189
Uzkrātie ieņēmumi 15 114007 121178
Debitori kopā:   264746 166126
V. Naudas līdzekļi 16 1285909 1293659
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   1857166 1707535
Aktīvu kopsumma   18621006 18673415

 

 

Bilance (Pasīvs) uz 30.06.2016

Pasīvs Piezīmes
numurs
30.06.2016 2015
EUR EUR
1. Pašu kapitāls      
Alciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17 504906 504906
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums      
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas reerve 18 6866 6866
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve      
     Rezerves:      
a) likumā noteiktās rezerves      
b) rezerves pašu akcijām vai daļām      
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves      
d) pārējās rezerves   178984 178984
    Rezerves kopā: 19 178984 178984
    Nesadalītā peļņa:      
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   258455 251465
b) pārskata gada nesadalītā peļņa   37665 6990
Pāšu kapitāls kopā: 20 986876 949211
2. Uzkrājumi:      
Citi uzkrājumi 21 244426 244426
Uzkrājumi kopā:   244426 244426
3. Kreditori      
I. Ilgtermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 22 11765600 11765600
Nākamo periodu ieņēmumi 23 4530571 4530571
Atliktā nodokļa saistības 24 34506 34506
Ilgtermiņa kreditori kopā:   16330677 16330677
II. Īstermiņa kreditori      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 25 438546  438546
No pircējiem saņemtie avansi 26 120 87885
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 27 48048 32814
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 28 199931 301776
Pārējie kreditori 29 250980 149859
Nākamo periodu ieņēmumi 30 108710 108710
Uzkrātās saistības 31 12692 29511
Īstermiņa kreditori kopā:   1059027 1149101
Kreditori kopā:   17389704 17479778
Pasīvu kopsumma:   18621006 18673415

 

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2016. (pēc tiešās metodes)

    

Piezīmes
numurs

30.06.2016 2015
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.   3565169 7134055
2. Maksājumi piegādātājiem. darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.   -3525922 -6469505
3. Nekustamā īpašuma nodoklis   -1073 -1073
4. Pārējās uzņēmuma pamtdarbības ieņēmumi vai zaudējumi   -14846 -35501
5.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma.   23328 627976
6.  Izdevumi procentu maksājumiem.    -9272 -37394
9.  Pamatdarbības neto naudas plūsma.   14056 590582
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde    -21806 -215398
13.  Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi     0 0
18.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.   -21806 -215398
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
21.  Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi     153656
22.  Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.      -51687 
25.  Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.   0 101969
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums   -7750 477153
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā   1293659 816506
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās   1285909 1293659

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.