Neauditēts gada pārskats

Neauditēts gada pārsktats par 2020. gadu: ŠEIT

Neauditēts gada pārsktats par 2019. gadu: ŠEIT

Neauditēts gada pārsktats par 2017. gadu:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nosaukums Piezīmes numurs 31.12.2017 2016
EUR EUR
Neto apgrozījums 1 7465512 7748840
     b) no citiem pamatdarbības veidiem   7465512 7748840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 -7088698 -7302060
Bruto peļņa vai zaudējums   376814 446780
Administrācijas izmaksas 3 -503445 -499483
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 155825 139682
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 4 -13268 -27282
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:   -11926 -15507
     b) citām personām. 5 -11926 -15507
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa   4000 44190
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas   4000 44190
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.     0
Ārkārtas dividendes     0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   4000 44190

 

Bilance (Aktīvs) uz 31.12.2017

Aktīvs Piezīmes Nr. 31.12.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1. Citi nemateriālie ieguldījumi   10547 14222
I kopā: 7 10547 14222
II. Pamatlīdzekļi      
1. Nekustamie īpašumi:   15845061 15734483
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves   15845061 15734483
2. Dzīvnieki un augi:   63742 74170
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi   63742 74170
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   146931 452304
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   318118 392162
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas   3766 8741
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
II kopā: 8 16377618 16661860
1. Iedaļas kopsumma   16388165 16676082
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   200631 218452
2. Avansa maksājumi par krājumiem   0 0
I kopā: 9 200631 218452
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 10471 96874
2. Citi debitori 11 963 8537
3. Nākamo periodu izmaksas 12 14180 39240
4. Uzkrātie ieņēmumi 13 244744 115656
III kopā:   270359 260307
V Naudas līdzekļi   1189986 1086382
V kopā: 14 1189986 1086382
2. Iedaļas kopsumma   1660976 1565141
BILANCE   18049141 18241223

 

Bilance (Pasīvs) uz 31.12.2017

Pasīvs Piezīmes Nr. 31.12.2017 Gada sākumā
EUR EUR
1 3 4 5
1. Pašu kapitāls      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 504906 504906
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 16 0 6866
3.   Rezerves:      
    e) pārējās rezerves   178984 178984
4. Kopā:   178984 178984
1. Nesadalītā peļņa:   341151 337151
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   337151 292961
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi   4000 44190
1. Iedaļas kopsumma   1025041 1027907
2. Uzkrājumi      
1. Citi uzkrājumi     0
2. Iedaļas kopsumma:   0 0
3. Kreditori      
I Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 10785134 11275367
2. Atliktā nodokļa saistības     0
9. Nākamo periodu ieņēmumi 18 4363529 4470925
I kopā:   15148663 15746292
II Īstermiņa kreditori      
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 980466 490233
11. No pircējiem saņemtie avansi 19 317 166127
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 14810 14547
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 267662 238250
14. Pārējie kreditori 21 169842 149862
15. Nākamo periodu ieņēmumi 18 118700 105260
16. Uzkrātās saistības 23 323640 302745
II kopā:   1875437 1467024
3. Iedaļas kopsumma:   17024100 17213316
Bilance:   18049141 18241223

 

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017. (pēc tiešās metodes)

 

31.12.2017

Iepiekšējā gadā
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 7287959 7776322
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. -7003647 -7358213
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -38141 -36908
4.  Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 246171 381201
5.  Izdevumi procentu maksājumiem.  -11926 -15507
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 234245 365694
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -154601 -185989
8. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 4731
9.  Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. -154601 -181258
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
10. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 23960 46833
11. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 0 -438546
12. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 23960 -391713
  IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts    
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums 103604 -207277
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā 1086382 1293659
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 1189986 1086382

 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu 

Pašu kapitāla posteņu izmaiņas Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Akciju emisijas uzcenojums Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve Rezerves Nesadalīta peļņa Pašu kapitāls kopā
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Atlikums 2015. gada 31. decembrī 504906   6866   178984 258455 949211
Nesadalītas peļņas palielinājums/ samazinājums           44190 44190
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saksaņā ar izmaiņām likumdošanā)           34506  
Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī 504906 0 6866 0 178984 337151 1027907
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervju izslēgšana     6866     0 6866
Nesadalītas peļņas palielinājums           4000 4000
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 504906 0 0 0 178984 341151 1025041

 

Neauditēts gada pārsktats par 2016. gadu:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

  Piezīmes
numurs
2016 2015
Neto apgrozījums 1. 7328318 7111229
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2. -7269429 -6663425
Bruto peļņa vai zaudējumi   58889 447804
Administrācijas izmaksas 3. -497633 -497785
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4. 559824 134924
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5. -60807 -35327
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6. -15507 -37394
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem   44766 12224
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   44766 12224
Atliktā nodokļa izmaiņas 7. 0 -2106
Pārējie nodokļi 8. 0 -1073
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   44766 9045

 

 

Bilance (aktīvs)

Aktīvs Piezīmes
numurs
2016 2015
Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības 9.  14222 20250
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:   14222 20250
II. Pamatlīdzekļi      
Zemes gabali, ēkas un būves   15073472 15155612
Inžinierbūves un ilggadīgie stādījumi   735181 829254
Iekārtas un mašīnas   452305 521025
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   392162 437736
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas   8590 2003
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem     0
Pamatlīdzekļi kopā: 10. 16661711 16945630
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   16675933 16965880
Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi:      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   218451 247670
Avansa maksājumi par precēm   3122 80
Krājumi, kopā:  11. 221573 247750
III. Debitori:      
Pircēju un pasūtītāju parādi 12. 46344 13407
Citi debitori 13. 5029 9352
Nākamo periodu izdevumi 14. 39041 22189
Uzkrātie ieņēmumi 15. 0 121178
Debitori, kopā   90414 166126
V. Naudas līdzekļi 16. 1086382 1293659
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:   1398369 1707535
Aktīvu kopsumma   18074301 18673415

 

 

Bilance (pasīvs)

Pasīvs Piezīmes
numurs
2016 2015
Pašu kapitāls      
Akciju vai kapitāls (pamatkapitāls) 17. 504906 504906
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 18. 6866 6866
Rezerves:      
a) pārējas rezerves   178984 178984
Rezerves kopā: 19.  178984 178984
Nesadalītā peļņa:      
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   292961 251465
b) pārskata gada nesadalītā peļņa   44766 6990
Pašu kapitāls, kopā: 20.  1028483 949211
Uzkrājumi      
Citi uzkrājumi 21. 0 244426
Uzkrājumi kopā:   0 244426
Kreditori:      
I. Ilgtermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 22. 11307024 11765600
Nākamo periodu ieņēmumi 23. 4471228 4530571
Atliktā nodokļa saistības 24. 0 34506
Ilgtermiņa kreditori, kopā:   15778252 16330677
II. Īstermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 25. 458576 458546
No pircējiem saņemtie avansi 26. 120 87885
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 27. 14544 32814
Nodokļi un valsts saociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 28. 238249 301776
Pārējie kreditori 29. 149588 149859
Nākamo periodu ieņēmumi 30. 104960 108710
Uzkrātās saistības 31. 301529 29511
Īstermiņa kreditori, kopā:   1267566 1169101
Kreditori, kopā:   17045818 17499778
Pasīvu kopsumma:   18074301 18693415

 

 

Naudas plūsmas pārskats


  
Piezīmes numurs 31.12.2016 2015
EUR EUR
        I. Pamatdarbības naudas plūsma
1.         Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.   7781053 7134055
2.        Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.   -7358213 -6469505
3.        Nekustamā īpašuma nodoklis   -1073 -1073
4.        Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.   -35835 -35501
5.         Bruto pamatdarbības naudas plūsma.   385932 627976
6.        Izdevumi procentu maksājumiem.   -15507 -37394
9.     Pamatdarbības neto naudas plūsma.   370425 590582
  II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
12.     Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde   -185989 -215398
13.     Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi   0  0
18.   Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.   -185989 -215398
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
21.    Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi   48764 153656
22.    Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.   -438546 -51687
23. Projektos ietvaros atmaksātie līdzekļi   -1931  
25.    Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.   -391713 101969
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums   -207277 477153
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā   1293659 816506
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās   1086382 1293659

 

Pašu kapitāla izmaiņas pārskats par 2016.gadu

  Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Akciju emisijas uzcenojums Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Citas rezerves Pārskata gada peļņa Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Atlikums 2014. gada 31. decembrī pirms grāmatvedības politikas maiņas un kļūdu labojumiem 504906   6866 178984 20030 231435 942221
Koriģēts atlikums 2014. gada 31. decembrī 504906 0 6866 178984 20030 231435 942221
Peļņas pārnešana         -20030 20030 0
Koriģētā pārskata gada peļņa         6990   6990
Aprēķinātās dividentes             0
Pārvērtēšanas rezervju samazinājums sakarā ar pamatlīdzekļu izslēgšanu             0
Atlikums 2015. gada 31. decembrī pirms grāmatvedības politikas maiņas 504906   6866 178984 6990 251465 949211
Atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā           34506 34506
Koriģēts atlikums 2015. gada 31. decembrī 504906 0 6866 178984 6990 285971 983717
Peļņas pārnešana          -6990 6990 0
Pārskata gada peļņa         44766   44766
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 504906 0 6866 178984 44766 292961 1028483

 

 

Neauditēts gada pārsktats par 2015. gadu:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

  Piezīmes
numurs
2015 2014
Neto apgrozījums 1. 7111229 6699915
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2. -6663425 -6186760
Bruto peļņa vai zaudējumi   447804 512869
Administrācijas izmaksas 3. -497785 -545954
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4. 134924 167275
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5. -35327 -35232
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6. -37394 -66899
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem   12224 32059
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   12224 32059
Atliktā nodokļa izmaiņas 7. -2106 -10922
Pārējie nodokļi 8. -1073 -1107
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   9045 20030

 

Bilance (aktīvs)

Aktīvs Piezīmes
numurs
2015 2014
Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības 9.  20249 20067
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:   20249 20067
II. Pamatlīdzekļi      
Zemes gabali, ēkas un būves   15155612 15322610
Inžinierbūves un ilggadīgie stādījumi   829254 853296
Iekārtas un mašīnas   521024 560393
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   437737 493035
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas   2003 2922
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 0
Pamatlīdzekļi kopā: 10. 16945630 17232256
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   16965879 17252323
Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi:      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   248093 203015
Avansa maksājumi par precēm   0 600
Krājumi, kopā:  11. 248093 203615
III. Debitori:      
Pircēju un pasūtītāju parādi 12. 13406 21448
Citi debitori 13. 8777 9001
Nākamo periodu izdevumi 14. 22341 44755
Uzkrātie ieņēmumi 15. 121178 160763
Debitori, kopā   165702 235967
V. Naudas līdzekļi 16. 1293659 816506
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:   1707454 1256088
Aktīvu kopsumma   18673333 18508411

 

 

Bilance (pasīvs)

Pasīvs Piezīmes
numurs
2015 2014
Pašu kapitāls      
Akciju vai kapitāls (pamatkapitāls) 17. 504906 504906
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 18. 6866 6866
Rezerves:      
a) pārējas rezerves   178984 178984
Rezerves kopā: 19.  178984 178984
Nesadalītā peļņa:      
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   251465 231435
b) pārskata gada nesadalītā peļņa   9045 20030
Pašu kapitāls, kopā: 20.  951266 942221
Uzkrājumi      
Citi uzkrājumi 21. 244744 184747
Uzkrājumi kopā:   244744 184747
Kreditori:      
I. Ilgtermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 22. 11765600 12224176
Nākamo periodu ieņēmumi 23. 4507517 4484513
Atliktā nodokļa saistības 24. 33645 31539
Ilgtermiņa kreditori, kopā:   16306762 16740228
II. Īstermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 25. 438546 31657
No pircējiem saņemtie avansi 26. 87885 120120
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 27. 32783 11597
Nodokļi un valsts saociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 28. 301780 210405
Pārējie kreditori 29. 149366 106393
Nākamo periodu ieņēmumi 30. 132062 130498
Uzkrātās saistības 31. 28140 30545
Īstermiņa kreditori, kopā:   1170562 641215
Kreditori, kopā:   17477323 17381443
Pasīvu kopsumma:   18673333 18508411

 

Naudas plūsmas pārskats


  
Piezīmes numurs 2015 2014
EUR EUR
        I. Pamatdarbības naudas plūsma  
1.         Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.   7134055 6704691
2.        Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.   -6469505 -6130892
3.        Nekustamā īpašuma nodoklis   -1073 -1035
4.        Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.   -35501 -55385
5.         Bruto pamatdarbības naudas plūsma.   627976 517379
6.        Izdevumi procentu maksājumiem.   -37394 -66899
9.     Pamatdarbības neto naudas plūsma.   590582 450480
  II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma  
12.     Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde   -215398 -93416
13.     Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi     -360694
18.   Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.   -215398 -454110
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma  
21.    Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi   153656 229704
22.    Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.   -51687  
25.    Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.   101969 229704
  V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums   477153 226074
  VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā   816506 590432
  VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās   1293659 816506

Neauditēts gada pārskats par 2014. gadu:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

  Piezīmes
numurs
2014 2013
Neto apgrozījums 1. 6699915 6214337
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2. (6644560) (5623371)
Bruto peļņa vai zaudējumi   55355 590966
Administrācijas izmaksas 3. (72748) (481294)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4. 166205 136461
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5. (50061) (140642)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6. (66899) (64621)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem   31852 40870
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   31852 40870
Atliktā nodokļa izmaiņas 7. (6550) (4657)
Pārējie nodokļi 8. (1035) (1039)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   24267 35174

 

Bilance (aktīvs)

Aktīvs Piezīmes
numurs
31.12.2014 31.12.2013
Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības   20358 28143
Nemateriālie ieguldījumi, kopā: 9. 20358 28143
II. Pamatlīdzekļi      
Zemes gabali   178984 178984
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   15996926 15720232
Iekārtas un mašīnas   560392 386114
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   493033 904308
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas   2922 11138
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   - 11952
Pamatlīdzekļi kopā: 10. 17232257 17212728
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   17252615 17240871
Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi:      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 11. 204010 158324
Nepabeigtie ražojumi 12. - -
Avansa maksājumi par precēm 13. 603 328
Krājumi, kopā:   204613 158652
III. Debitori:      
Pircēju un pasūtītāju parādi 14. 59682 19526
Citi debitori 15. 9364 6276
Nākamo periodu izdevumi 16. 44755 80514
Uzkrātie ieņēmumi 17. - -
Debitori, kopā   113801 106316
V. Nauda 18. 816506 590432
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:   1134920 855400
Aktīvu kopsumma   18387535 18096271

 

Bilance (pasīvs)

Pasīvs Piezīmes
numurs
31.12.2014

31.12.2013

Pašu kapitāls      
Akciju vai kapitāls (pamatkapitāls) 19. 504906 504906
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 20. 7188 7188
Rezerves:      
a) pārējas rezerves 21. 178984 178984
Rezerves kopā:   178984 178984
Nesadalītā peļņa:      
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   231434 196260
b) pārskata gada nesadalītā peļņa   24267 35175
Pašu kapitāls, kopā:   946779 922513
Uzkrājumi      
Uzkrājumi 22. 184747 152745
Uzkrājumi kopā:   184747 152745
Kreditori:      
I. Ilgtermiņa kreditori:      
Aizņēmumi no kredītiestādēm 23. 12255824 12255834
Nākamo periodu ieņēmumi 24. 4453504 4497234
Atliktā nodokļa saistības 7. 27167 20617
Ilgtermiņa kredīta uzkrājums      
Ilgtermiņa kreditori, kopā:   16736505 16773685
II. Īstermiņa kreditori:      
No pircējiem saņemtie avansi 25. - 3640
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 26. 11517 22839
Nodokļi un valsts saociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 27. 210421 61027
Pārējie kreditori 28. 104962 99638
Nākamo periodu ieņēmumi 24. 161505 48075
Uzkrātās saistības 29. 31099 12109
Īstermiņa kreditori, kopā:   519504 247328
Kreditori, kopā:   17256009 17021013
Pasīvu kopsumma:   18387535 18096271

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Vairāk Ok Decline